انواع قید در فارسی کلاس ششم

اقسام قیدازلحاظ معنی وکارکردویرایش

۱. زمان: امروز، در آن هنگام . ۲. مکان: این جا، آنجا….

۳. مقدار: یک کیلو، بسیار، کم، زیاد…

۴. حالت: آهسته، گریان، نالان….

۵. منفی: هرگز، اصلا، هیچ، نه…

۶. استثنا: مگر، جز، وگرنه، غیر….

۷. تأکید: آری، بی گمان، بلکه، راستی، ناچار، هرآینه، بی چون و چرا….

۸. کیفیت: خوب، به آرامی….

۹. استفهام: برای چه، آیا، چون، کی، چرا، چطور، چگونه….

۱۰. تاسف:افسوس، متاسفانه….

۱۱. تعجب: چه عجب، عجبا…

۱۲. شک و تردید:شاید…