دانلود رایگان نمونه سوال امتحانیریاضی کلاس ششم

دانلود نمونه سوال امتحانی:

میان ترم:

ریاضی ششم – از صفحه ی ۱ تا ۱۲ – مهرماه ۱

ریاضی ششم- از صفحه ی ۱ تا ۱۲ – مهرماه ۲

ریاضی ششم – از صفحه ی ۱ تا ۱۲ – مهرماه ۳

ریاضی ششم از صفحه ی ۱ تا ۲۰ (فصل اول) –  تا پایان مهر ماه ۱

ریاضی ششم از صحفه ی ۱ تا ۲۰ (فصل اول) –  تا پایان مهر ماه ۲

ریاضی ششم از صفحه ی ۲۱ تا ۴۰ (فصل دوم) –  تا پایان آبان ماه

مطالعات اجتماعی ششم از درس ۱ تا ۸

علوم تجربی ششم از درس ۱ تا ۶

ریاضی ششم از صفحه ی ۴۱ تا ۶۰ (فصل سوم) –  تا ۲۵ آذر ماه

مرور دروس پایه ی ششم ابتدایی – ۱۰ آذرماه

پیک پایه ی ششم ابتدایی – آذرماه

نوبت اول:

ریاضی ششم – نوبت اول (از فصل ۱ تا ۴)

منبع :

http://dhdj.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=85871

 

54