2

دانلود نمونه برگ خود ارزشیابی دانش آموز پایه ی ششم ابتدایی

دانلود نمونه فرم شرح حال 

دانلود نمونه فرم فهرست محتوی کلی

دانلود نمونه فرم فهرست محتوی

دانلود نمونه فرم رویداد نگاری

دانلود نمونه فرم فهرست وارسی عمومی

دانلود نمونه فرم فهرست وارسی

دانلود نمونه فرم مقیاس درجه بندی نگاره ای

دانلود نمونه برگ ارزیابی والدین از پوشه ی کار

دانلود نمونه برگ خود ارزشیابی دانش آموز پایه ی اول ابتدایی

دانلود نمونه برگ خود ارزشیابی دانش آموز پایه ی دوم ابتدایی

دانلود نمونه برگ خود ارزشیابی دانش آموز پایه ی سوم و چهارم و پنجم ابتدایی

دانلود نمونه برگ خود ارزشیابی دانش آموز پایه ی ششم ابتدایی

دانلود نمونه فرم سنجش مشاهده ای در حیطه ی اجتماعی – عاطفی

دانلود نمونه فرم سنجش مشاهده ای در حیطه ی جسمانی

 

عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش کامل دروس دوم راهنمایی(اورجینال ) آموزش کلیه دروس سال اول راهنمایی(اورجینال ) آموزش چند رسانه ای دروس کامل ششم دبستان(اورجینال) آموزش چند رسانه ای دروس کامل پنجم دبستان(اورجینال)

– ارائه تمرینهای مختلف پس از هر درس برای ارزیابی دانش آموز

– ارائه تمرینهای مختلف پس از هر درس برای ارزیابی دانش آموز

– ارائه تمرینهای مختلف پس از هر درس برای ارزیابی دانش آموز

– ارائه تمرینهای مختلف پس از هر درس برای ارزیابی دانش آموز

۸,۲۰۰ تومان خرید آموزش کامل دروس دوم راهنمایی(اورجینال ) ۸,۲۰۰ تومان خرید آموزش کلیه دروس سال اول راهنمایی(اورجینال ) ۸,۲۰۰ تومان خرید آموزش چند رسانه ای دروس کامل ششم  دبستان(اورجینال) ۸,۲۰۰ تومان خرید 	آموزش چند رسانه ای دروس کامل پنجم دبستان(اورجینال)

 

1

وبلاگ-کد لوگو و بنر