درس آزاد سیزدهم کلاس ششم

نمونه درس آزاد سیزدهم فارسی کلاس ششم
» رائفی پور قسمت۳
» رائفی پور قسمت۲
» پیک آدینه ۲۵ (تمرین‌های متنوع درمورد حجم) + پاسخنامه
» آزمون ریاضی فصل ۴ + پاسخنامه
» آزمون ریاضی از فصل ۱ تا نیم فصل ۴ نوبت اول + پاسخنامه
» آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس ۱ تا ۹ نوبت اول + پاسخنامه
» آزمون علوم از درس ۱ تا ۷ + پاسخنامه
» آزمون ریاضی نیم فصل ۵ + پاسخنامه
» آزمون هدیه‌های آسمان از درس ۱ تا ۹ + پاسخنامه