2

راهنمای تکمیل پوشه کار دانش آموزان پایه ششم

روش پوشه کار

«برای مقاصد سنجش، یک کارپوشه مجموعه¬ی محدودی از کارهای دانش¬آموز است که به منظور معرفی بهترین کارها یا نشان دادن رشد تحصیلی او در یک مدت معین مورد استفاده قرار می¬گیرد. کار پوشه شامل مجموعه¬ای از همه¬ی کارهای دانش آموز نیست بلکه به کارهایی که بهتر از بقیه، هدف کار پوشه را برآورده می¬سازد و عملکرد فراگیر را نشان می¬دهد محدود می¬شود. موادی که در پوشه کار قرار می¬گیرد به طور دقیق و به طور عمدی به گونه¬ای انتخاب می¬شود که مجموعه¬ی کارهای انتخابی در کل، هدف مورد نظر را تحقق بخشند».

اهداف پوشه کار

  1. ارایه بهترین کارها (فرآورده¬ها)

 مجموعه¬ای از بهترین کارهای انجام شده یا فرآورده¬های نهایی یادگیرنـده که سـنجش فراگیر بر اساس آن توانایی¬ها انجام می-گیرد. مانند کارپوشه هنر، نوشتن،کارپوشه ریاضی.

  1. نشان دادن رشد تحصیلی یادگیرنده (فرآیندها)

برای نشان دادن رشد تحصیلی و پیشرفت یادگیری دانش¬آموز مورد استفاده قرار می¬گیرد و تنها بر تولید نهایی تاکید نمی¬کند. مـدارک مربـوط به پیشرفت دانش¬آموز مرحله به مرحله در پوشه کار او گذاشته می¬شود تا و بـرای هدایت یادگـیری و تفکر جدید مورد استفاده قرار گیرد. مانند پیش نویس اولیه یک انشا، مراحل تفکر، چگونگی بازبینی و اصلاح آن.

چگونگی استفاده از پوشه کار

شما می¬توانید با توجـه به هدف خود از سنجش پرونده¬ای یکی از این شیوه¬ها را انتخاب نمایید. 

– برای هر موضوع درسی یک پوشه مجزا تهیه کنید.

– برای تمام موضوعات درسی یک پوشه واحد تهیه کنید.

– پوشه را به صورت انفرادی یا گروهی یا ترکیب این دو (هم انفرادی هم گروهی) تهیه کنید.

– پوشه کار را به دو صورت اصلی (رسمی) و فرعی (غیر رسمی) می¬توانید تهیه کنید.

– نگهـداری پوشـه کـار در مدرسه توسط معلم یا توسط دانش¬آموز صورت می¬گیرد.

– ارزیابی توسط معلم، دانش¬آموز یا با مشارکت همدیگر انجام می¬گیرد.

– پوشـه¬ کار جـهت گـزارش به اولیا در جلسات اولیا و مربیان استفاده می¬شود.

ساماندهی پوشه کار

ö شکل ظاهری پوشه کار توسط دانش¬آموزان با مشارکت همدیگر، معلم و یا والدین تعیین می¬گردد.

ö شکل ظاهـری پوشه کار می¬تواند به صورت یک پوشه با فایل¬های مجزا (کاور A4) باشد.

ö هر پوشه فهرست محتوایی داشته باشد و محتویات بر اساس این فهرست ردیف¬بندی شود.

ö محتویات پوشه در فهرست با ذکر تاریخ و موضوع مشخص می¬شود  در صورتی که نمونه انتخابی نمی¬تواند در پوشه نگهداری شود نتیجه ارزیابی در مقابل مشخصات اثر در فهرست محتوا ثبت می¬گردد این نوع نمونه¬ها را می¬توان در نمایشگاه یا تابلوهای موجود در کلاس یا مدرسه جا داد.

 شیوه های انتخاب محتوا

با شیوه¬های مختلف می¬توانید مرحله انتخاب محتوا را انجام دهید.

ì کارهای تکمیل شده یا نیمه تمام با ذکر تاریخ یا هر دو

ì انتخاب توسط معلم یا انتخاب توسط دانش¬آموز یا با مشارکت هر دو (موقـع انتخاب نمونه توسط دانش¬آموز از وی خواسته می-شود تا علت انتخاب، تاریخ اجرای کار را در گوشه¬ای ثبت نماید).

ì در گروه با نظر اعضای گروه و با راهنمایی معلم صورت گیرد.

محتوای پوشه کار

¡ تکالیف انفرادی مدرسه، تکالیف گروهی و خودآزمایی¬ها و مسایل 

¡ گزارش علمـی، یادداشـت¬های کلاسی یا خارج ازکلاس دانش¬آموزی

¡ پروژه¬های گروهی خارج از مدرسه و گزارش مصاحبه¬ها

¡ ثبت پرسـش¬ها و اظـهار نظرها در رفتارهای قابل توجه دانش¬آموز

¡ یادداشت¬ها، فهرست¬های ارزشیابی معلم از دانش¬آموزان یا گروه¬های دانش¬آموزی (چک لیست¬ها)

¡ خلاصه¬ی داستان، فیلم، بازدید و نمونه کارهای هنری حاصل از کارهای پروژه¬ای

¡ دلایل حاکی از کاربرد آموخته¬ها در زندگی روزمره

¡ کارهای ابتدایی از طراحی تحقیق تا مواردی که حاصل تحقیق را  به صورت فرآیندی نشان می¬دهند.

شیوه ارزیابی  پوشه کار

شما باید تصمیم بگیرید که چه روشی را برای ارزشیابی از پوشه به کار خواهید گرفت.

 —از پوشه به عنوان ابزاری برای راهنمایی والدین دانش¬آموز در مشاهده¬ی رشد و پیشرفت تحصیلی استفاده کنید.

— به هرجزیی که در پوشه قرارداده می¬شود نمره یا امتیاز داده می¬شود. 

— یک نمره به کل پوشه داده می¬شود. این نمره بر اساس معیارهایی که از پیش توسط معلم و دانش¬آموز تعیین شده است خواهد بود.

— با ارایه بازخورد توصیفی به هر یک از فعالیت¬ها، عملکردها، تکالیف و… از پوشه کار به عنوان ابزاری جهت اصلاح عملکرد و ارتقای کیـفیت و بهبـود امر یادگیری دانش¬آموزان استفاده می¬شود.

ارزیابی پوشه کار

ارزیابی بر اسـاس پوشـه¬ی کـار به معلم این آرامش خاطر را می¬دهد که هر زمان که در قضـاوت دچـار شک وتردید شود می¬تواند با مراجعه به پوشه در مورد قضاوتی که می¬کند اطمینان حاصل کند برای ارزیابی پوشه کار باید ملاک¬ها و معیارهای مشخصی را در نظر بگیرد و بر اساس این معیارها ارزشیابی را انجام داده و بازخوردهای لازم را جهت بهبود کار دانش¬آموز ارایه دهد.

 درمورد ملاک¬های زیر تأمل کنید هرمعیاری که از قلم افتاده شما اضافه نمایید.

۱) دقت در کار                              ۲) نظم در کار و نظافت ظاهری   

۳) خلاقیت و نوآوری             ۴) حوصله، صبر و پشت¬کار

۵) کاربرد آموخته¬ها              ۶)کنجکاوی و پرسش¬گری

۷) شواهدی حاکی از پیشرفت دانش¬آموز

۸) توانایی برقراری ارتباط                 ۹) توانایی حل مسئله  

۱۰) توانایی طرح مسئله                 ۱۱) توانایی کار گروهی

ملاک یا معیار چیست: در بحث ارزشیابی  وسنجش عملکرد فراگیران ملاک و معیار در واقع شامل جنبه¬ها و ابعادی از عملکرد فراگیران می¬باشد که یادگیری این جنبه¬ها و آموختن این محورهای عملکردی از نظر اهداف یادگیری آموزش دارای اهمیّت می-باشد و ملاک مشخص می¬کند که چه چیزی دارای اهمیّت است.

مراحل کار ارزیابی بعداز تعیین ملاک ارزیابی

الف) ارایه تعریف مشخص: برای هریک از ملاک¬ها یا معیارهای خود باید تعریـف معین و مشخصی در نـظر داشته باشید ملاک-های شما باید شفاف و دقیقاًً مشخص باشد.

ب) مشخص کردن روش ارزیابی: از جمله روش¬های ارزیابی پوشه کار استفـاده از فهرسـت وارسی و مقیاس درجه¬بندی می-باشد. این روش¬ها به شما کمک می¬کند تا مشخص نمایید که دانش¬آموز در چه سطحی توانسته از عهده¬ی انجام تکالیف یا پروژه¬ی محوله برآید یا میزان آگاهی او در باره یک مفهوم چه اندازه است یا این که عملکردهای مورد انتظار در رفتار و عملکرد او وجود دارد یا نه (روش¬های سنجش مشاهده¬ای).

  ج) مشخص کردن نشانگرهای هر ملاک: نشانگرها، عملکردهای مورد انتظار شما از دانش¬آموزان می¬باشد. ما براساس ملاک-ها و نشانگرهای تعیین شده، شواهد موجود در پوشه کار دانش¬آموزان را بررسی و مورد قضاوت قرار می¬دهیم. در این مرحله مشخص می¬شود که دانش¬آموز در چه سطحی قراردارد. شما باید عملکرد مورد نظر در هر یک از سطوح مقیاس را به طور واضح و قابل مشاهده تعریف کنید تا بتوانید میزان تحقق آن را در عملکرد دانش¬آموز تعیین نمایید.

چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد:

۱- تکالیف انفرادی مدرسه

۲- برگه امتحانی

۳- تکالیف گروهی مدرسه     

۴- گزارش های علمی

۵- یادداشت های کلاسی یا خارج کلاسی دانش آموز

۶- ثبت پرسش ها و اظهارنظرها در رفتارهای قابل توجه

۷- گزارش مصاحبه ای فراگیر با افراد مختلف

۸- خلاصه داتسان یا فیلم یا بازدید

۹- نمونه کارهای هنری و…

سعی شود کارهای ناتمام با ذکر تاریخ در پوشه گذاشته شود و کارهای تکمیل شده در پوشه نگهداری شود.

بهترین کار هر دانش آموز در پوشه گذاشته شود. معلم و دانش آموز در انتخاب مواردی که در پوشه گذاشته شود با یکدیگر مشورت کنند.

معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای:

برای آنکه بتوان یک پوشه کار را ارزیابی کرد باید معیارهایی داشت که می توان به مواردزیر اشاره کرد.

۱- دقت در کار

۲- نظم کار و نظافت ظاهری

۳- خلاقیّت و نوآوری

۴- کنجکاوی و پرسش گری

۵- پشتکار و صبر و حوصله

۶- کاربرد آموخته ها

۷- تصحیح اشتباهات

۸- توانایی استفاده از ابزار

۹- توانایی برقراری ارتباط

۱۰- توانایی حل مسئله

۱۱- توانایی طرح مسئله

۱۲- توانایی کار گروهی و….

از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم

۱- به دانش آموز امکان داده میشود پوشه ی خود را با معلم مرور کند و مواردی را که می تواند اصلاح کند بگوید.

۲- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با دانش آموز دیگر مرور کند

۳- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با گروه خود مرور کند.

۴- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با والدین مرور کند.

۵-به معلم این امکان را می دهد که پوشه فراگیران را مرور کند و مواردی که  به کمک  نیاز دارند تعیین کند.

محصولات مرتبط
راهنمای تحصیل آسان و ارزان در خارج از کشور/اورجینال آموزش دروس سوم دبیرستان اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کشت وپرورش قارچ بسته تخصصی تحصیل در اروپا و آسیا  و آمریکا
راهنمای تحصیل آسان و ارزان در خارج از کشور/اورجینال آموزش دروس سوم دبیرستان اورجینال جدیدترین مجموعه آموزش کشت وپرورش قارچ بسته تخصصی تحصیل در اروپا و آسیا و آمریکا
۱۰,۰۰۰ تومان خرید راهنمای تحصیل آسان و ارزان در خارج از کشور/اورجینال ۱۴,۵۰۰ تومان خرید آموزش دروس سوم دبیرستان اورجینال ۲۵,۰۰۰ تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کشت وپرورش قارچ ۲۰,۰۰۰ تومان خرید بسته تخصصی تحصیل در اروپا و آسیا  و آمریکا
آموزش گام به گام پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی خارج از کشور - جدید Magic English (مجموعه آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان  )اورجینال آموزش کلیه دروس چهارم دبستان - اورجینال بسته راهنمای تحصیل در کشور ترکیه + محصول هدیه اصل
آموزش گام به گام پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی خارج از کشور – جدید Magic English (مجموعه آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان )اورجینال آموزش کلیه دروس چهارم دبستان – اورجینال بسته راهنمای تحصیل در کشور ترکیه + محصول هدیه اصل
۲۰,۰۰۰ تومان خرید آموزش گام به گام پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی خارج از کشور - جدید ۱۳,۸۰۰ تومان خرید Magic English (مجموعه آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان  )اورجینال ۱۰,۰۰۰ تومان خرید آموزش کلیه دروس چهارم دبستان - اورجینال ۱۷,۰۰۰ تومان خرید بسته راهنمای تحصیل در کشور ترکیه + محصول هدیه اصل

1

وبلاگ-کد لوگو و بنر