سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی استان بوشهر

سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی
استان بوشهر ۱۳۹۲

(ورودی از ششم به هفتم)
تعداد سوالات ۸۰ تا شامل :
۱۵ سوال از قرآن و هدیه های آسمان
۱۵سوال زبان و ادبیات فارسی
۱۰ سوال از مطالعات اجتماعی
۱۵ سوال از علوم تجربی
۲۵ سوال از کتاب ریاضی ششم ابتدایی می باشد.

Image result for ‫دانلود‬‎                                                       پاسخنامه تشریحی
Image result for ‫دانلود‬‎