سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی استان مرکزی

سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی
استان مرکزی ۹۲

Image result for ‫دانلود‬‎                                                       پاسخنامه تشریحی
Image result for ‫دانلود‬‎

54