فرمول های کاربردی ونکته های برجسته وکلیدی فصل۶ریاضی ششم (احجام )

2

    کلیدهای جادویی ونکته های طلایی سخت کوشان    

فرمول های کاربردی ونکته های برجسته وکلیدی فصل۶ریاضی ششم (احجام )

فرمول های مربوط به محاسبه حجم ومساحت کل وجانبی

چندوجهی ها ؛ هرم ؛ منشور ؛ مخروط ؛ کره ؛ استوانه و…..

**  شامل ۱۹ کلیدحادویی بسیارمهم

درحل مسئله و ۲۱ نکته ی طلایی موثردرتست زنی  **

 

روی تصویرزیرکلیک کنید