نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس سیزدهم علوم تجربی ششم ابتدایی (سالم بمانیم)

 

فایل PDF سـؤالات 

فایلPDF پاسخنامه