نمونه چک لیست درس تفکر و پژوهش کلاس ششم ابتدایی

برگه‏ ی پیشنهادی ثبت مشاهدات(چک لیست)

ردیف

                                 مقیاس                                  عملکرد

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیازمند تلاش

۱

هنگام مشاهده‏ ی فیلم، شنیدن داستان، صحبت دیگران، توجه می‏ کند.

۲

سؤال‏ هایی می‏پرسد که پاسخ آن در فعالیت‏هایی که انجام شده نمی‏ باشد.

۳

به نظر دیگران با تامل می نگرد و با پرسش مناسب، دیگران را به توضیح نظرات خود تشویق می‏کند.

۴

آداب گفت و گو را در اجتماع پژوهشی کلاس رعایت می‏کند.

۵

برای توضیح ایده ‏ها و تصمیم‏ های خود از زبان صحیح و دقیق استفاده می ‏کند.

۶

در مباحثات نظراتش غیرتکراری است و سیر تکاملی دارد.

۷

برای تبیین نظر خود استدلال می‏کند. توانایی دفاع منطقی از نظر خود را دارد.

۸

تفاوت‌ها، شباهت‏ها و روابط بین پدیده ‏ها، وقایع، یا اجزای آن‏ها را شناسایی و بیان می ‏کند.

۹

با بررسی مسئله، راه‏های یافتن پاسخ سؤال را تشخیص میدهد.

۱۰

برای حل مساله به روش‏های مختلف اطلاعات جمع‏ آوری می‏کند.

۱۱

از عملکرد عجولانه و بدون فکر پرهیز می‏کند.

۱۲

تحمل شنیدن نظر دیگران را دارد و در صورت لزوم نظر خود را اصلاح می‏کند.

۱۳

در برخورد با پدیده‏ ها و مسائل زود قضاوت نمی‏کند.

۱۴

به هنگام نقد، قضاوت و ارزشابی از معیار مناسب استفاده می‏کند.

۱۵

قادر به توضیح احساسات و تجربیات، و ارزیابی خود در مواجهه با یک موقعیت یادگیری است.