پاورپوینت مربوط به محورهای مختصات صفحات 142 و 152ریاضی ششم

ص 142

دانلود

ص152
دانلود

منابع : 

فصل 8 ص 152
توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم  در گرگان

محورهای مختصات ص 142
توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم  در گرگان