پاورپوینت مربوط به محورهای مختصات صفحات ۱۴۲ و ۱۵۲ریاضی ششم

ص ۱۴۲

دانلود

ص۱۵۲
دانلود

منابع : 

فصل ۸ ص ۱۵۲
توسط سرکار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم  در گرگان

محورهای مختصات ص ۱۴۲
توسط سرکار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم  در گرگان