1

وبلاگ-کد لوگو و بنر
پرسشهای متن درس یازدهم هدیه های آسمانی ششم دبستان : پاداش بزرگ - کلاس آزاد تیز هوشان

پرسشهای متن درس یازدهم هدیه های آسمانی ششم دبستان : پاداش بزرگ

۱- احکام محرم و نامحرم را از چه زمانی باید انجام داد ؟
پس از رسیدن به سن تکلیف و بلوغ

۲- برای رعایت حکم محرم و نامحرم چه باید کرد ؟
مردان نباید به زنان نامحرم نگاه کنند و زنان هم نباید بدون حجاب در برابرمردان نامحرم ظاهر شوند.

۳- چه کسانی به ما محرم و چه کسانی به ما نامحرم هستند؟
پدر، مادر، خواهر، برادر ، پدر بزرگ ، مادر بزرگ ، بچّه های برادر و خواهر ، عمو، عمه، دایی و خاله به ما محرم هستند و همسر برادر و خواهر و دایی و خاله و عمو وعمه و فرزندان آن ها به ما نامحرم هستند . ۴- حجاب، همانند……….. یکی از ………..است و رعایت آن انسان را ……….می رساند.

نماز – واجبات دین – به بهشت

۵- حجاب برای دختران چگونه است ؟

دختر خانم ها باید موی سر و تمام بدن خود را از نامحرم بپوشانید، امّا پوشاندن صورت ودست ها تا مچ واجب نیست. هم چنین پوشیدن هر گونه لباسی که توجّه نامحرم را جلب کند، حرام است.
کامل کنید

در جدول زیر چه کسانی نسبت به مریم و حمید محرم و چه کسانی نامحرم اند. در خانه های خالی بنویسید.
نسبت به مریم -دایی (محرم ) ، پسر عمو (نامحرم ) ، شوهر خواهر (نامحرم )، عمو (محرم ) ،پسر خاله (نا محرم ) ،پسر برادر (محرم ) ، شوهر عمه (نامحرم )

 

نسبت به حمید – دختر عمو (نامحرم ) ،خاله (محرم ) ،دختر دایی (نامحرم ) ،دختر خواهر (محرم ) ،زن عمو ( نا محرم ) ، دختر برادر (محرم ) ،زن برادر ( نا محرم )
گفت و گو کنید 

سعیده تازه به سن تکلیف رسیده است. با جدا کردن موارد صحیح از غلط به او کمک کنید تا احکام خود را به درستی یاد بگیرد:
– او بدون جوراب به خانه ی شوهر عمّه ی خود می رود. اشتباه
– عمویش به خانه ی آن ها آمده است و او بدون روسری از او پذیرایی می کند. صحیح 

– در حضور نامحرم وضو می گیرد. اشتباه