چگونگی ارزشیابی املای فارسی پایه ششم

خنده

املای فارسی : کتبی (۲۰ نمره)

– ارزشیابی تکوینی (۲۰ نمره)

۲۰ نمره املای تقریری تقسیم بر دو + ۱۰ نمره طرح سوال از بخش فعالیت های املایی کتاب مهارت های  نوشتاری و پرسش های املایی معلم ساخته .

 

– ارزش یابی پایانی (۲۰ نمره)

۲۰ نمره املای تقریری تقسیم بر دو + ۱۰ نمره طرح سوال از بخش فعالیت های املایی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های املایی معلم ساخته.

 

* نمره ی نهایی :

میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (۲۰= ۲ ÷۴۰       ۴۰=۲۰+۲۰)

 

یادآوری : املای تکوینی (مستمر) همیشه از درس جدید نیست و می توان از درس های پیشین و حتی دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز املا گفت.

این مطلب از وبلاگ زبان آموزی نوشته آقای فریدون اکبری شلدره ای مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تالیف و برنامه ریزی درسی نقل شده است.