1

وبلاگ-کد لوگو و بنر
تفکر و پژوهش | کلاس آزاد تیز هوشان | Page 3

Category: تفکر و پژوهش

شیوه ارزشیابی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم

ک شیوه‏ نامه‌ی نظام ‏مند ارزشیابی باید مؤلفه‏ هایی چون تعریف، نقش و جایگاه ارزشیاب، زمان و دوره‌ی ارزشیابی، ابزار و روش‏های گردآوری اطلاعات، معیارهای قضاوت، سیستم نمره ‏گذاری و بازخورد، و نوع استفاده از نتایج ارزشیابی را روشن سازد. در این برنامه مؤلفه‏ های شیوه‏ نامه ‏ی ارزشیابی به شرح زیر تبیین می‏ شود.

ارزشیابی کننده: در برنامه‌ی تفکر و پژوهش نقش ارزشیاب بر عهده ‏ی معلم و دانش ‏آموزان توامان می‏باشد. خودارزشیابی در این برنامه جایگاه ویژه ‏ای دارد زیرا فراشناخت نسبت به چگونگی یادگیری خود یکی از مهم‏ترین انتظارات عملکردی برنامه است و بهترین داور در این مورد خود دانش‏ آموز است.

زمان و دوره ارزشیابی: ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی این برنامه از نوع ارزشیابی فرایندی است که به دو صورت ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی انجام می‏شود. در ارزشیابی مستمر نقش یادگیرنده وارسی عملکرد خود به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت خود و تلاش برای بهبود عملکرد آینده می باشد. نقش معلم در ارزشیابی مستمر شناسایی نقاط ضعف و قوت خود و برنامه و انجام اقدامات جبرانی برای بهبود آموزش از یک سو و تصمیم گیری در خصوص ارتقاء دانش آموز از سوی دیگر است. ارزشیابی پایانی به منظور تعیین میزان دستیابی دانش آموز به انتظارات عملکردی برنامه و تصمیم‏ گیری جهت ارتقا به پایه بالاتر انجام می‏ گیرد. ← ادامه نوشته

دانلود پاورپینت مارگیر و اژدها -ششم

دانلود پاوPICOرپینت مارگیر و اژدها

 

منبع: پایه ششم، دبستان شاهد بندر انزلی