درس هفدهم مطالعات ششم دبستان : ویژگی های دریاهای ایران

– چرا دریای خزر در واقع یک دریاچه است ؟ چون به اقیانوس راه ندارد. 2- چرا…