بایگانی برچسب: پورپوزال بررسی اثر بخشی روش تدریس همیاری

پورپوزال بررسی اثر بخشی روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی اثر بخشی روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ازدیدگاه معلمین ابتدائی شهر…   پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی سال تحصیلی 95-1394 در شهر ….. تدریس می کنند را تشکیل می دهد که شامل ….. معلم (….. معلم مرد و ….. …

توضیحات بیشتر »