دانلود فایل صوتی آموزش قرآن پایه ششم ابتدایی – قرآن صوتی (کتاب گویا)

لوح های قرآن ششم دبستان (کتاب صوتی)
شماره

                شماره صفحه لوح ها                

نوع فایل

شنیدن

    دانلود    

۱  لوح صفحه ۳   – (درس اول) mp3 شنیدن دانلود
۲  لوح صفحه ۷   – (درس اول) mp3 شنیدن دانلود
۳  لوح صفحه ۱۰ – (درس دوم) mp3 شنیدن دانلود
۴  لوح صفحه ۱۳ – (درس دوم) mp3 شنیدن دانلود
۵  لوح صفحه ۱۶ – (درس سوم) mp3 شنیدن دانلود
۶  لوح صفحه ۲۰ – (درس سوم) mp3 شنیدن دانلود
۷  لوح صفحه ۲۳ – (درس چهارم) mp3 شنیدن دانلود
۸  لوح صفحه ۲۶ – (درس چهارم) mp3 شنیدن دانلود
۹  لوح صفحه ۲۹ – (درس پنجم) mp3 شنیدن دانلود
۱۰  لوح صفحه ۳۲ – (درس پنجم) mp3 شنیدن دانلود
۱۱  لوح صفحه ۳۷ – (درس ششم) mp3 شنیدن دانلود
۱۲  لوح صفحه ۴۰ – (درس ششم) mp3 شنیدن دانلود
۱۳  لوح صفحه ۴۳ و ۴۴ – (درس هفتم) mp3 شنیدن دانلود
۱۴  لوح صفحه ۴۷ – (درس هفتم) mp3 شنیدن دانلود
۱۵  لوح صفحه ۵۰ – (درس هشتم) mp3 شنیدن دانلود
۱۶  لوح صفحه ۵۳ – (درس هشتم) mp3 شنیدن دانلود
۱۷  لوح صفحه ۵۶ – (درس نهم) mp3 شنیدن دانلود
۱۸  لوح صفحه ۵۹ – (درس نهم) mp3 شنیدن دانلود
۱۹  لوح صفحه ۶۲ – (درس دهم) mp3 شنیدن دانلود
۲۰  لوح صفحه ۶۵ – (درس دهم) mp3 شنیدن دانلود
۲۱  لوح صفحه ۷۴ – (درس یازدهم) mp3 شنیدن دانلود
۲۲  لوح صفحه ۷۷ – (درس یازدهم) mp3 شنیدن دانلود
۲۳  لوح صفحه ۸۰ – (درس دوازدهم) mp3 شنیدن دانلود
۲۴  لوح صفحه ۸۳ – (درس دوازدهم) mp3 شنیدن دانلود
۲۵  لوح صفحه ۸۶ – (درس سیزدهم) mp3 شنیدن دانلود
۲۶  لوح صفحه ۸۹ – (درس سیزدهم) mp3 شنیدن دانلود
۲۷  لوح صفحه ۹۲ – (درس چهاردهم) mp3 شنیدن دانلود
۲۸  لوح صفحه ۹۵ – (درس چهاردهم) mp3 شنیدن دانلود

 

 آیه الکرسی  {آیات ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷  سوره بقره}  mp3    شنیدن         دانلود     

 

قرآن در تابستان
شماره

                  شماره صفحه لوح ها                 

نوع فایل

شنیدن

    دانلود    

۱  سوره جمعـــه – (صفحات ۹۸ و ۹۹ کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
۲  سوره منافقون – (صفحات ۹۹ و ۱۰۰ کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
۳  سوره تغــابــن – (صفحات ۱۰۱ و ۱۰۲ کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
۴  سوره طـــلاق – (صفحات ۱۰۳ و ۱۰۴ کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
۵  سوره تحـــریم – (صفحات ۱۰۵ و ۱۰۶ کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
۶  سوره مــــلک – (صفحات ۱۰۷و۱۰۸و۱۰۹کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
۷  سوره قلــــــم – (صفحات ۱۰۹و۱۱۰و۱۱۱کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود

با سپاس از همکار گرانقدر در وبلاگ http://razaghisalman.blogfa.com

دانلود  همه درس ها  +  قرآن در تابستان  با حجم  ۹۸ مگابایت (Zip)