سئوالات متن درس دوازدهم تعلیمات اجتماعی ششم : چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویّه شکوفا شد

ریاضی ششم دبستان کتاب کار خیلی سبز

                                                                         Image result for ‫خرید‬‎

پرسش های متن
۱- در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بود ؟
در اوایل قرن دهم هجری، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت و هر بخش آن در اختیار حکومتی بود.
۲- مشهور ترین پادشاه صفوی کیست و کجا را به پایتختی انتخاب کرد ؟
شاه عباس است و اصفهان را به پایتختی انتخاب کرد .
۳- عصر صفویّه چونه عصری در دانش و هنر معماری ایر ان است ؟
عصر صفویّه عصر شکوفایى دانش و معمارى هنر در ایران است. بسیارى از دانشمندان، نویسندگان و هنرمندان در این دوره ظهور کردند
فعالیّت ۱
کاربرگه ی شماره ۱۴ کتاب کار را انجام دهید .

۴- دلایل گسترش هنر و معماری در دوره صفویّه را نام ببرید ؟
۱- وجود حکومت قدرتمند و یکپارچه
۲- رونق تجارت
۳- برقراری امنیّت در راه ها و شهر ها
۴- حمایت از هنر مندان
۵- صفویان چگونه حکو متی یک پار چه و قدرتمند به وجود آوردند ؟
صفویان توانستند مخالفان خود را در داخل کشور سرکوب کنند. آ نها با دشمنان قدرتمند
خود مانند عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق نیز جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند.
بدین ترتیب آ نها حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آوردند.
۶- کالاهای مهم صادراتی ایران در دوره صفویّه چه چیز هایی بود و از چه راهایی انتقال می یافت ؟
کا لاهای صادراتی مهم ایران در آن زما ن، ابریشم و پارچه های زربفت و سنگ های قیمتی
و خشکبار بود. که هم از راه خشکی با کاروا نها و هم از راه دریا با کشتی به کشو رهای دیگر فرستاده می شد.
۷- چه عاملی سبب شد که در دوره صفویّه کاروان ها با آسودگی سفر کنند ؟
حکومت صفویّه به ساختن را هها و کاروانسراها اهمیّت زیادی می داد. صفویان امنیّت را در را هها و شهرها برقرار کردند
و همین امنیّت باعث می شد تا کاروا نها با آسودگی سفر کنند.
۸- درآمد حکومت صفوی و مخارج شاه و درباریان چگونه تامین می شد ؟
درآمد حکومت و مخارج شاه و درباریان از راه مالیا تهایی که از ولایات می گرفتند، تأمین می شد.
کشاورزان، بازرگانان وصنعتگران و همه ی مردم مجبور بودند بخشی از درآمد خود را به مأموران حکومت بدهند.
۹- در گذشته جهانگردان به چه دلایلی سفر می کردند ؟
برای آشنایی با شهرهای دیگر و مردمان آ نها یا به قصد زیارت یا تحصیل علوم دینی و
گاهی نیز بعضی حکومتها، افرادی را به سفرهای دور و دراز به کشو رهای دیگر روانه
می کردند تا اطلاعاتی از آن کشو رها به دست بیاورند.
۱۰ – سفر نامه چیست ؟
بسیاری از این جهانگردا ن، دید هها و شنید هها و خاطرات خود را از سفرهایشان می نوشتند
و گاهی با نقّاشی نیز تصویر می کردند.به این نوشته ها سفر نامه می گویند .
۱۱- موسس سلسله ی صفویّه چه کسی بود ؟
شاه اسماعیل
۱۲- چند تن از هنرمندان داشنمدان ونویسندگان عصر صفوی را نام ببرید ؟
کمال الدین بهزاد – علیرضا عباسی – شیخ بهایی – علّامه مجلسی
۱۳- کدام شهر ها پایتخت های دوره صفوی بودند ؟
تبریز – قزوین – اصفهان
۱۴- صفویان کدام مذهب را مذهب رسمی ایران کردند ؟
مذهب شیعه را
فعالیت ۲٫
به طور گروهی روی یک برگه ی کاغذ ، نمودار علت و معلول را رسم کنید .
سپس علل رونق هنر ومعماری در دوره ی صفویّه را روی آن به طور خلاصه در محل مناسب بنویسید

فعالیت ۳ .
کاربرگه ی ۱۶ و ۱۵ کتاب کار را تکمیل کنید .
با سپاس :http://teacher1384.blogfa.com/

جدیدترین