1

وبلاگ-کد لوگو و بنر
پرسش های متن درس دهم مطالعات اجتماعی ششم ( چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ ) - کلاس آزاد تیز هوشان

پرسش های متن درس دهم مطالعات اجتماعی ششم ( چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ )

پرسش های متن

۱- چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسلامی شد ؟

۱-تعالیم دین اسلام

۲- نیاز های جدید جوامع مسلمان

۳- ترجمه

۴- حمایت فرمانروایان از دانشمندان

۵- تجارت وبازگانی

۶- کاغذ سازی

۲- مهمترین علّت پیش رفت علمی مسلمانان چه بود ؟

مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان، تعالیم دین اسلام بود.

۳-آیات قر آن کریم انسان ها را به تفکر در باره چه چیزهایی دعوت می کند؟

آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکّر درباره ی آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن، دعوت می کند.

۴- پیامبر در مورد کسب علم چه توصیه ای کردند ؟

به دنبال کسب علم باشید؛ حتّی اگر مجبور شوید تا چین بروید.

۵- دو تن از امامان را که کلاس درس داشتند نام ببرید؟

امام محمد باقر (ع) ، امام جعفر صادق (ع)

۶- چرا مسلمانان به علم ستاره شناسی و ریاضی نیاز داشتند ؟

مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله کعبه پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید انجام عباد ت ها، کشتیرانی در دریا و نظایر آن به علم و ستاره شناسی نیاز داشتند.

۷- از اسطرلاب به چه منظوری استفاده می شد ؟

برای مطالعه ستاره ها استفاده می شد.

۸- مسلمانان مسیر خود را در دریا چگونه پیدا می کردند ؟

با توجّه به جهت ستاره ی قطبی در آسمان مسیر خودشان را در دریا پیدا می کردند.

۹- چرا مسلمانان به ترجمه نیاز پیدا کردند و با آثار علمی آنان چه کردند ؟

وقتی مسلمانان سرزمین های پهناور آن روز را فتح کردند، علوم وفنون این سرزمین ها در اختیارآ ن ها قرار گرفت.آ ن ها آثارعلمی ملّت های دیگر چون ایران و یونان را از زبان فارسی (پهلوی) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند.

۱۰ – تجارت و بازرگانی در جابه جایی علوم وفنون در سرزمین ها اسلامی چه نقشی داشتند ؟

بازرگانان در سراسر سرزمین های اسلامی، کالاها رااز جایی به جای دیگر حمل می کردند.تجارت و بازرگانی هم از طریق را ه های خشکی و هم راههای دریایی رونق داشت. در این سفرها و آمد و رفت ها،علوم و فنون نیز از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

۱۱- مسلمانان فن کاغذ سازی را از چه کسانی آموختند ؟

مسلمانان فنّ کاغذ سازی را که از چینی ها آموخته بودند گسترش دادند و کامل کردند.

۱۲ – نمونه هایی از مراکز علمی جهان اسلام را نام ببرید ؟

۱-دانشگاه ها و کتابخانه ها

۲–نظامیه ها

۳-رصد خانه ها

۴- بیمارستان ها

۱۳- دانشگاه جندی شاپور در کجا و چگونه تاسیس شد ؟

دانشگاه جندی شاپور در اهواز در زمان ساسانیان تأسیس شده بود امّا تا سیصد سال بعد از
ورود اسلام به ایران به کار خود ادامه داد.

۱۴-نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟

نظامیه ها مدارسی بودند که عدّه ی زیادی از افراد در آ ن ها علم می آموختند و هما ن جا زندگی می کردند و حکومت خرج تحصیل و زندگی آ ن ها را می داد.

۱۵- نظامیّه ها را چه کسی تاسیس کرده بود ؟

یکی از وزیران معروف ایرانی به نام خواجه نظا م الملک، این نوع مدرسه را تأسیس کرده بود.

۱۶- نظامیه های معروف زمان قدیم را نام ببرید ؟

نظامیه نیشابور – نظامیه بغداد

۱۷ – دانشگاه های امروزی جهان به تقلید از چه چیزی ساخته شده است ؟

نظامیّه ها

۱۸- رصد خانه چیست و در کدام شهر های قدیم رصد خانه وجود داشت ؟

رصدخانه ها محل تحقیق درباره ی ستارگان بودند. شهرهایی چون بغداد، اصفهان و ری رصدخانه داشتند.

۱۹-نخستین بیمارستان شناخته شده را نام ببرید ؟

نخستین بیمارستانی که از آن اطلاعی در دست است ، بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جند ی شاپور است.

۲۰ –معروفتین بیمارستان دوره ی اسلامی را چه کسی و در کجا بنا کرد ؟

عضدالدوله دیلمی در بغداد بنا کرد که داروخانه نیز داشت.

۲۱ – دوره تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود ؟


دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پیشرفت های علمی در آ نجا خبری نبود. این دوره به(( عصر تاریکی )) اروپا معروف است.

فعالیت ۴

کاربرگه ی شماره ۱۳ کتاب کار انجام دهید.